Miljø og miljøprosjekter

Effektiv bruk av råstoffer, omfattende utslippskontroll og håndtering av avfallsprodukter har bidratt til å posisjonere Alcoa som bransjeledende når det kommer til miljøfotavtrykk. Bl.a. er utslippene av enkelte klimagasser i Norge redusert med opptil 90% sammenlignet med 1990-nivå. Vi søker kontinuerlig å finne mer bærekraftige produksjonsmetoder gjennom prosessforbedringer og teknologiutvikling. Under finner dere informasjon om noen av de større miljøprosjektene som vi gjennomfører i Norge.

RENERE LISTERFJORDER
I Lundevågen, havneområde nær verket på Lista, er det historiske forurensinger i havbunnen som kan relateres til blant annet lossing av bek for verket, i tillegg til ordinær skipstrafikk og fritidsbåter i området. Prosjektet «Renere Listerfjorder er et miljøprosjekt som gjennomføre i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Farsund kommune og Alcoa Lista. Prosjektet har som målsetting å rydde opp havbunnen og dekke den til for å forhindre spredning av forurenset bunnmasse. Tiltak vil bli iverksatt i 2016 og 2017.

MILJØPROSJEKT I HAVNA I MOSJØEN

Remeidation Coffer Dams

Miljøprosjekt for mudring og fjerning av historiske forurensninger i Alcoas havneområde i Mosjøen ble godkjent av Klima- og miljødirektoratet i 2015, og arbeidene startet opp tidlig i 2016. De forurensede massene vil bli flyttet til lukkede deponiceller, som vil brukes til å utvide kaiområdet. Byggingen av denne kaien er et prosjekt som gjøres i samarbeid med Vefsn kommune og Mosjøen Havn HF, og vil gjøre Alcoa Mosjøen i stand til å ta imot større skip og dermed potensielt kunne redusere logistikkostnader. Kommunen vil også kunne øke sin kapasitet og aktivitet i havneområdet. Sammen lager vi en grønnere, mer aktiv havn for fremtidens Vefsn.

For å abonnere på nabovarsler og info om prosjektet, send en sms med kodeord «Alcoa» til 2229.

På vår Facebook-side legger vi jevnlig ut oppdateringer om prosjektet. Besøk www.facebook.com/alcoanorge for mer info.