Bærekraftsarbeidet i Alcoa

Bærekraft er integrert i vår forretningsstrategi og påvirker alle beslutninger og handlinger på alle nivåer i organisasjonen vår. Vi har en definert bærekraftsstrategi med veikart og karakterkort for alle viktigste parametre. Vi har satt langsiktige mål som utfordrer yteevnen vår. Vi har definert og analysert de største risikoene og mulighetene, for å ha datagrunnlag for å prioritere riktig. For å gi retning, er bærekraftsprinsippene nedfelt i vår visjon og våre verdier; Respekt, integritet, HMS, innovasjon og fremragende ytelse. For arbeidet vårt har vi fått bred anerkjennelse. 11 år på rad har vi vært på Dow Jones Sustainability Index.

 

Det miljøvennlige metallet

Aluminiumsprodukter har iboende bærekraftskvaliteter og kjennetegnes ved den lave vekten, holdbarheten og resirkulerbarheten. 75 % av all aluminiumen som er produsert siden 1888 er i dag fortsatt i bruk. Det gjør aluminium til et ekstremt resirkulerbart metall. De norske aluminiumverkene er dessuten drevet på ren vannkraft og har redusert utslippene av CO2 med 55 % de siste ti årene. Alcoa er Cradle-to-Cradle-sertifisert for vår produksjon av primæraluminium på grunn av våre prosessforbedringer, reduksjon i energiforbruk, bruk av effektive vannrensesystem, bruk av fornybar energi og resirkulering av avfall og produkter

 

Organisering av bærekraftsarbeidet i Alcoa

De norske verkene er en del av Alcoas europeiske primærdivisjon – Global Primary Products Europe (GPPE). Alle verk rapporterer via GPPE til primærdivisjonen og øvrig ledelse i USA. Det er meget tett oppfølging av resultater i Alcoa, og de ulike verkene i Alcoa-systemet benchmarkes mot hverandre, for å drive frem bedre ytelse og sette standarder. Beste praksis-deling er en viktig del av forbedringsarbeidet.

 

Bærekraftsarbeidet på verk

HMS-leder (Helse, miljø og sikkerhet) er den øverste ansvarlige for verkets bærekraftsarbeid. HMS-lederen sitter i verksledelsen og er dessuten del av den europeisk HMS-organisasjonen, som arbeider med felles mål, programmer og standarder. HMS-ansvarlig i Alcoas primærdivisjon i Europa er en nordmann ved navn Ronny Vatland. Hvert av de norske verkene har dessuten en miljøleder, en yrkeshygeniker/helseleder og en verneleder. Hvert verk har også en ansvarlig for Alcoa Foundation, stiftelsen vår, hvis hovedmål er å bidra til prosjekter innen miljø og utdanning. Vi har også definert en ansvarlig per verk, som har i oppgave å følge opp våre interessenter og andre eksterne relasjoner.

 

Bærekraftsamarbeid i bransjen

Det er et godt og utbredt samarbeid med andre norske aluminiumverk innenfor helse, miljø og sikkerhet. Aluminiumverkene i Norge har et samarbeid på personsikkerhet og arbeidsmiljø styrt gjennom et partssammensatt fellsorgan som går under navnet AMS – Aluminiumindustriens miljøsekretariat. Gjennom Aluminiumindustriens miljøsekretariat har det være gjennført mange fellesprosjekter til stor nytte for bedriftene. Dette samarbeidet har vært preget av åpenhet og har vært et viktig birdrag til å redusere skader og utslipp i bransjen. I Ytre Miljø-spørsmål er det også et utvidet samarbeid mellom verkene i Norge på felles utfordringer.

 

Dailog med norske myndigheter

Inn mot norske myndigheter rapporterer og holder Alcoa kontakt med Miljødirektoratet som enkeltverk, det vil si at hvert verk rapporterer hver for seg som Alcoa Mosjøen og Alcoa Lista. Alcoa har et nært samarbeid med norske myndigheter og samarbeider tett om større prosjekter som mudringsprosjektet i Mosjøen.

 

Krav til våre leverandører

Vi benytter oss av en lang rekke leverandører, og det er viktig at også våre leverandører tar ansvar og bidrar til å nå de målene vi i Alcoa har satt oss.  Gjennom vårt globale leverandørprogram, har vi definert hvordan vi kommuniserer og følger opp våre leverandørers bærekraftsarbeid. Kort fortalt er dette prosessen: Først kommuniserer vi hvilke forventninger vi har til våre leverandører, deretter gjør vi en evaluering og analyse av hver enkelt leverandør, så utvikler og utdanner vi våre leverandører, og deretter driver vi kontinuerlig oppfølging og måler utviklingen til våre leverandører.

 

Grønne verk

Hvert år setter vi fokus på miljø i perioden 21. april til 21. juni. Gjennom ulike aktiviteter ønsker vi å øke våre ansattes og lokalsamfunnets bevissthet omkring miljøspørsmål. I 2013 satte vi ned en gruppe som skal utrede muligheten for å eliminert alt avfall innen 2020.

Bærekraftrapport Alcoa Norge 2014-2015

Bærekraftrapport

Alcoa Norge 2014-2015

download

 

Bærekraftrapport Alcoa Norge 2013-2014

Bærekraftrapport

Alcoa Norge 2013-2014

download

 

Bærekraftrapport Alcoa Norge 2012-2013

125 år med innovasjon.

Bærekraftrapport 

Alcoa Norge 2012-2013

download